Betingelser

 

Gælder fra d. 1. november 2021

Abonnementsvilkår – Dezision.com 
Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse ved ethvert abonnement tegnet og indgået med Dezision.com, CVR-Nr.: 31274486, Skomagervej 13C, 7100 Vejle.
1. Definitioner
Abonnenten: Den virksomhed eller person, som tegner abonnement. 
Leverandør: Dezision.com
Udbyder: Den platform, som understøtter abonnementet. E-conomic, Business Central og andre API’er.
Abonnement(et): Det/de abonnement(er) som kunden vælger at tegne via Leverandøren. 
Ordreformularen: den formular Abonnenten udfylder forud for tegning af Abonnement. I ordreformularen vælger Abonnenten det Abonnement, abonnenten ønsker at tegne. I ordreformularen fremgår opsigelsesvarsel for det valgte Abonnement. 
Programmet: Det program, som Abonnenten ved tegning af Abonnement(er) vælger, og som understøttes af Udbyder. 
2. Accept af abonnement og vilkår
Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkårene”) finder anvendelse ved ethvert abonnement, som tegnes via den elektroniske platform www.dezision.com. Vilkårene tiltrædes forud for tegning af ethvert abonnement ved afkrydsning i feltet “Jeg har læst og accepterer Vilkårene”. Eventuel fravigelse fra Vilkårene kan alene ske ved skriftlig forudgående aftale indgået mellem Abonnenten og Leverandøren. 
3. Abonnementets varighed
Abonnementet træder i kraft ved tegning via den elektroniske platform www.dezision.com og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med Vilkårene og det i Ordreformularen fastsatte. Har Abonnenten tegnet flere Abonnementer, løber de samlede Abonnementer indtil udløb af det længst varende Abonnement. 
4. Betaling
Ved oprettelse af Abonnement(et) indtaster Abonnenten kreditkortoplysninger til brug for betaling af det af Abonnenten valgte Abonnement. Opkrævning og betaling sker månedsvis bagud og sker ved automatisk korttrækning hver den sidste i måneden. Abonnenten modtager betalingskvittering på den af Abonnenten angivne mailadresse. Ved opsigelse midt i en abonnementsperiode betaler Abonnenten til udløb af det længst varende Abonnement der opsiges. 
5. Omfang og anvendelse
Abonnenten opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende det program, Abonnenten har valgt at tegne abonnement på. Det valgte abonnement stilles til rådighed online som “Software som service”. Abonnenten erhverver ikke ejendomsret til det valgte program, ligesom Abonnenten heller ikke erhverver ret til at kopiere en del eller hele det valgte program. Abonnenten opnår ikke licens til at afvikle det af Abonnenten valgte program, dog undtagen som software som service. 
Abonnentens Abonnement(er) giver Abonnenten adgang til det valgte program, som det er og til at bruge det indenfor de forbrugsgrænser og til det antal brugere, tillægsmoduler m.v. som til enhver tid fremgår af de specifikke programmer. Såfremt Abonnenten har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet og såfremt Udbyder tilbyder dette, vil Abonnementet automatisk blive opgraderet i overensstemmelse med Abonnentens tilvalg. Abonnenten accepter, at prisen tilsvarende vil blive forøget. 
Adgangen til at anvende det af Abonnenten valgte Abonnement gælder udelukkende for Abonnenten og dennes oprettede medarbejdere, og må ikke benyttes af andre, uden særskilt aftale herom. 
Priser og betalingsbetingelser
Medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt er betalingsbetingelser 8 dage netto fra fakturadato.
Ophør og misligholdelse
Ønsker Abonnenten at opsige Abonnement(er), foretage nedgraderinger af abonnement(er) og/eller fravalg af tillægsmoduler kan dette ske til udgangen af en måned og i øvrigt i overensstemmelse med det i Ordreformularen fastsatte.
Abonnement(er) er aktive indtil udløb af opsigelsesperiode, efter hvilken periode, der ikke længere vil ske automatisk opkrævning via det Abonnenten angivne betalingskort. 
Leverandøren er berettiget til – efter udløb af betalingsfrist – at lukke for licensadgang til det af Abonnenten valgte program til betaling sker. Leverandøren er berettiget til at opkræve et gebyr for genåbning af en licensadgang som følge af betalingsmisligholdelse. 
Persondata
Abonnenten og Leverandøren er enige om, at Abonnenten er Dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger, herunder – men ikke begrænset til – særligt følsomme personoplysninger, som Abonnenten uploader og behandler i programmet. Abonnenten kan frit disponere over egne data i programmet.
Ved tegning af Abonnement(er) har Abonnenten og Leverandøren indgået databehandleraftale, som nærmere beskriver vilkårene for behandling af personoplysninger. Leverandøren er databehandler, og Abonnenten er dataansvarlig. 
Leverandøren behandler alene persondata til et sagligt og nærmere beskrevet formål. Leverandørens databeskyttelsespolitik er gældende for ethvert Abonnement, der tegnes med Leverandøren. 
Driftsstabilitet
Leverandøren tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser som er forårsaget af faktorer udenfor Leverandørens kontrol. Herved forstås blandt andet strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Programmet og ethvert Abonnement leveres som det er og forefindes og Leverandøren fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, direkte såvel som indirekte. 
Abonnenten kan således ikke rejse noget krav mod Leverandøren sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.
I tilfælde, hvor Leverandøren ikke længere har mulighed for at tilgå data – uanset årsag hertil – er Leverandøren ikke forpligtet til at lave Abonnentens PowerBi rapporter om. Såfremt Abonnenten måtte ønske dette gennemført, vil det ske for Abonnentens regning, og i øvrigt alene efter nærmere skriftlig aftale med Leverandøren. 
Ændringer og opdateringer
Leverandøren er berettiget til løbende at foretage ændringer og opdateringer af Programmet. Leverandøren er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Programmet og ydelser udbudt af Leverandøren. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med, eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Programmet. 
Immaterielle rettigheder
Det af Abonnenten valgte program og al information der afgives fra programmet, med undtagelse af kundedata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Leverandøren. Immaterielle rettigheder overdrages således ikke til Abonnenten. 
Eventuelt individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Leverandøren, medmindre andet skriftligt er aftalt. Abonnenten skal straks og uden ugrundet ophold give Leverandøren meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Leverandørens immaterielle rettigheder eller potentiel krænkelse af Leverandørens immaterielle rettigheder eller anden uautoriseret brug af programmet, som Abonnenten måtte få kendskab til.
I forhold til det materiale der måtte blive uploadet af Abonnenten samt alt kundedata, som Abonnenten videregiver til Leverandøren giver Abonnenten ved tegning af Abonnement Leverandøren og Udbyder samtykke og tilladelse til at leverandøren og udbyder forsvarligt kan afvikle og drifte Programmet og opfylde deres forpligtelser i overensstemmelse med Abonnementet. 
Abonnenten indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med gældende lovgivning eller anden regulering. 
Overdragelse
Leverandøren er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Abonnenten til koncernforbundne selskaber eller tredjemand. 
For så vidt angår Leverandørens anvendelse af underleverandører henvises i det hele til Databehandleraftalen. 
Ansvarsbegrænsning 
Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse vilkår, services eller brug af Programmer, uanset om dette opstå i eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab som følge af produktsansvar eller tab, som er opstået som følge af simpel uagtsomhed. 
Leverandøren er ikke ansvarlig for tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Programmet. Leverandøren kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Leverandøren ikke holdes ansvarlig for Udbydernes tilgængelighed, sikkerhed, funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Abonnenten at føre bevis for, at et af Abonnenten lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger. 
Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Leverandørens samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Abonnentens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 50.000 Abonnenten påtager sig at friholde Leverandøren for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Abonnentens brug af Programmet. 
Vilkårsændringer
Leverandøren er berettiget til at ændre disse vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende vilkår er tilgængelige på Leverandørens hjemmeside. Leverandøren tilsigter at give Abonnenten et rimeligt varsel (30 dage) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden. Brug af program efter en ændring af disse vilkår udgør en accept af sådanne ændrede vilkår. Det er Abonnentens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer i vilkår. Abonnenten vil ligeledes blive oplyst om eventuelle vilkårsændringer pr. mail. sådanne ændringer vil blive fremsendt til den af Abonnenten oplyste mailadresse.
Værneting
Disse vilkår er underlagt dansk ret og enhver tvist, som måtte udspringe som følge af et Abonnement tegnet af Abonnenten med Leverandøren skal anlægges ved Retten i Kolding.


Scroll to Top